Start Searching Today!

Type a URL to search registration information about any website

Castorama Sign Up Information

Last Updated:
7/4/2019 9
Site Encrypted:
Yes
Site Category:
Shopping
Email Verified:
10/100
Data Held

Password

 Password, Confirm Password

Post-Registration Data

We are still gathering data about this website

Validation

This site did not show evidence of storing passwords in plaintext.

This site does allow secured connections (https)

This site did show a clear way to unsubscribe from their emails

This site does verify your email address.

Membership Emails

Below is a sample of the emails you can expect to receive when signed up to Castorama.

Castorama
Zobacz w przegl?darce

Dzi?kujemy za za?o?enie konta w serwisie
castorama.pl Je?li chcesz kontynuowa?
rejestracj?, kliknij w poni?szy przycisk.

POTWIERD? ADRES E-MAIL

Przycisk nie dzia?a?
Skopiuj poni?szy link do przegl?darki.

https://www.castorama.pl/customer/account/confirm/?back_url=https%3A%2F%2Fwww.castorama.pl%2Fcustomer%2Faccount%2Findex%2F&id=1161978&key=59ceced5bf1ba21fde6e8aee9b3deea1&___store=default

Je?li nie dokonywa?e? rejestracji z wykorzystaniem tego adresu email, zignoruj t? wiadomo?? - adres zostanie usuni?ty z naszej bazy automatycznie po up?ywie 3 dni.

Poprzez potwierdzenie rejestracji w serwisie Castorama.pl u?ytkownik serwisu wyra?a zgod? na przetwarzanie dobrowolnie podanych przez niego danych osobowych w celach zwi?zanych z funkcjonowaniem serwisu Castorama.pl. Jednym z celów dzia?ania serwisu Castorama.pl jest informowanie u?ytkowników serwisu o nowych produktach i ofertach Castorama Polska Sp. z o.o., w zwi?zku z czym u?ytkownik serwisu poprzez potwierdzenie rejestracji wyra?a równie? zgod? na przesy?anie do niego drog? elektroniczn? informacji handlowych od Castorama Polska Sp. o.o. Dane osobowe przetwarzane b?d? zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Od momentu potwierdzenia rejestracji administratorem podanych danych osobowych jest Castorama Polska Sp. z o.o. U?ytkownikowi podaj?cemu dane osobowe przys?uguj? wszystkie prawa wynikaj?ce z wymienionej wy?ej ustawy, w tym prawo do ??dania poprawienia swoich danych osobowych oraz prawo do ??dania zaprzestania ich przetwarzania. Dane osobowe (oraz has?a) przesy?ane s? do serwisu Castorama.pl w sposób bezpieczny, zaszyfrowany (protokó? SSL); przechowywane s? w sposób uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich przez osoby nieupowa?nione. Castorama Polska Sp. z o.o. nie udost?pnia innym podmiotom danych osobowych ani adresów e-mail osób zarejestrowanych w serwisie Castorama.pl Zasady u?ytkowania serwisu Castorama.pl zdefiniowane s? w regulaminie.

Pozdrawiamy,
Zespó? Castorama Polska Sp. z o.o.

Ten e-mail zosta? wys?any automatycznie, prosimy na niego nie odpowiada?

Registration
Email address
Password
Password (confirm)
I declare that I have read the Regulations of the Castorama.pl website , the Cookies Policy and the Privacy Policy and I accept them.
Data Name Data Type Options
Email address   Text Box
Password   Text Box
Password (confirm)   Text Box
  Checklist I declare that I have read the Regulations of the Castorama.pl website , the Cookies Policy and the Privacy Policy and I accept them.

REGISTRATION Create an account and take advantage of many facilities

REGISTRATION CONFIRMATION An email has been sent to design1405@ asking for confirmation of the account. Log in to your email account and click the verification link

Comments about castorama.pl

No Comments
Comment by: admin
Comment on: 01/09/2020