Start Searching Today!

Type a URL to search registration information about any website

ORNO Sign Up Information

Last Updated:
12/20/2019
Site Encrypted:
Yes
Site Category:
Email Verified:
26/100
Data Held

Email Address

 Email

Date of Birth

 

Post-Registration Data

We are still gathering data about this website

Validation

This site did not show evidence of storing passwords in plaintext.

This site does allow secured connections (https)

This site did show a clear way to unsubscribe from their emails

This site does verify your email address.

Membership Emails

Below is a sample of the emails you can expect to receive when signed up to ORNO.

Wype?ni?e? poprawnie formularz rejestracyjny PROGRAMU 3 LATA GWARANCJI. W ci?gu 14 dni od daty zg?oszenia otrzymasz mailem certyfikat uprawniaj?cy do wyd?u?onej 3 letniej gwarancji.

Data wys?ania: 20-12-2019


Dane osobowe:

Imie i nazwisko: Jon Jon
P?e?: Mark,Mark
Ulica: Jon
Nr domu: Jon
Nr lokalu: Jon
Kod pocztowy: Jon
Miejscowosc: Jon
Województwo: Jon
Telefon komórkowy:
Telefon stacjonarny:
e-mail: @

Zg?oszenie posiadanego produktu:

Typ produktu:
Model produktu: ,
Nr partii domofonu: Jon
Nr partii monitora: Jon
Nr partii kamery: Jon
Miejscowo?? zakupu: Jon
Województwo zakupu: Jon
Sie? lub nazwa sklepu: Jon
Cena produktu: Jon
Nr dowodu zakupu: Jon
Registration
Dane osobowe:
Email
Date of birth
Dane osobowe:
M??czyna
Domofon
Domofon
Domofon
Akceptuj? tre?? regulaminu dost?pnego na stronie www.orno.pl
Wyra?am zgod? na przetwarzanie przez administratora danych - ORNO-POLSKA Sp. z o.o. zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z pó?n.zm.) przekazywanych zgodnie z niniejszym regulaminem w zwi?zku z realizacj? Programu wraz z o?wiadczeniem, ?e dane zosta?y podane dobrowolnie i ?e Uczestnik poinformowany zosta? o przys?uguj?cym mu prawie wgl?du do swoich danych i prawie do ich poprawienia.
Data Name Data Type Options
Dane osobowe:   Text Box
Email   Text Box
Date of birth   Text Box
  option Dane osobowe:
  option M??czyna
  dropdown Domofon
  dropdown Domofon
  dropdown Domofon
  file
  checklist
  checklist Akceptuj? tre?? regulaminu dost?pnego na stronie www.orno.pl
  checklist Wyra?am zgod? na przetwarzanie przez administratora danych - ORNO-POLSKA Sp. z o.o. zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z pó?n.zm.) przekazywanych zgodnie z niniejszym regulaminem w zwi?zku z realizacj? Programu wraz z o?wiadczeniem, ?e dane zosta?y podane dobrowolnie i ?e Uczestnik poinformowany zosta? o przys?uguj?cym mu prawie wgl?du do swoich danych i prawie do ich poprawienia.

Comments about orno

No Comments
Comment by: admin
Comment on: 01/09/2020